AHO Logo

Report

MOT EN BLÅGRØNN EIENDOMSUTVIKLING? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune

  • Ellefsen, Halvor Weider|Barton, David

Rapporten Mot en blågrønn eiendomsutvikling? – Stresstesting av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum kommune evaluerer bruk av verktøyet «blågrønn faktor» (BGF), som skal fremme blågrønne kvaliteter i eiendomsutviklingen. Rapporten er basert på 7 case-studier av ulike utviklingsområder i Bærum, valgt ut i samarbeid Bærum kommune, juli 2018.

BGF brukes av flere kommuner som frivillig norm eller krav til blå- og grønnstruktur i byggesaker og på prosjektnivå. I denne studien undersøker vi hvorvidt BGF også kan anvendes på områdenivå som del av en bredere kartlegging- og evalueringsstrategi knyttet til planlegging,og økosystemregnskap for byer. Dette innebar en «stresstesting» av BGF verktøyet på ulike tomteområder både før, under og etter utvikling/bruksendring hadde funnet sted. Med «stresstesting» menes utprøving også utenforbruksområdene BGF er designet for. Målet for studien var å kartlegge styrker og svakheter ved BGF som metode, og diskuterte fordeler, ulemper og mulige utviklingspotensialer for BGF som verktøy på plannivå for fremtiden.

Rapporten anerkjenner verdien av en målbasert, standardisert og enkel kvantifisering av blågrønn struktur i byggesaker, ikke minst med tanke på vannhåndtering. Det er også aksept for at skjemaet favoriserer brukervennlighet over kompleksitet, selv om dette medfører en høy grad av forenkling. Men nettopp fordi BGF er et robust verktøy for sikring av blågrønne kvaliteter, argumenteres det for at den også har potensial for en utvidet og mer fleksibel anvendelse i plan- og kartleggingsprosesser, arealplanlegging samt i konseptualisering- og prosjekteringsfasen på tomt.

Gjennom analyse av både kartleggingsverktøyet BGF-QGIS, BGF-metodikken samt funn gjort på tomtene, ble det identifisert syv overordnede problemstillinger. Spørsmålene som arbeidet reiser kan være relevante i diskusjonen knyttet til fremtidig bruk, revisjon og utvikling av Blågrønn Faktor i norske kommuner, og som innspill til standardisering av BGF i Norge

Download rapporten

Ellefsen, H. (Ed.)., Barton, D.(2019). MOT EN BLÅGRØNN EIENDOMSUTVIKLING? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune. Oslo: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo Available: https://we1ark.files.wordpress.com/2019/10/ueea_rapport_mot-en-blc3a5grc3b8nn-eiendomsutvikling_2019_dummy.pdf