AHO Logo

Report

Norske floker – Urbane utfordringer

  • Harboe, Lisbet|Geirbo, Hanne Cecilie | Hoelscher, Kristian | Petersen, Sobah Abbas | Christie, Ingrid

Et stort demografisk skifte til urbane levesett og den økende urbaniseringen gir både muligheter og utfordringer. Blant de største utfordringene kan vi nevne ressursknapphet klimaendringer og byvekst, sammen med mer komplekse og sammensatte samfunn. Selv i høyt utviklede og urbaniserte land som Norge er det viktig å ta tak i framtidens utfordringer i dag for å sikre en bærekraftig byutvikling og levelige byer for senere generasjoner.

Denne rapporten peker på noen av hovedutfordringene for norske byer. Disse vil trolig vil kreve økt oppmerksomhet nå og i de kommende årene. Gjennom samtaler og diskusjoner med berørte parter belyser rapporten spørsmål knyttet til byutvikling, energi, styresett og deltakelse i norske byer de neste tre tiårene, samt hvordan man kan angripe disse.

Å utforske fleksibilitet som utgangspunkt for å takle hurtig og uforutsigbar endring har stått sentralt i samtalene. Ved å diskutere hvordan fleksibilitet kan arte seg på forskjellige områder som byutvikling, energi, styresett og medvirkning, kan vi trekke opp forbindelser mellom disse områdene.

Link til rapporten

 

 

 

Harboe, L.Geirbo, H., & Hoelscher, K., & Petersen, S., & Christie, I.(2018). Norske floker – Urbane utfordringer. Oslo: UiO, Eidsiva, PRIO, SINTEF og AHO Available: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2499051​