AHO Logo

Book

På sporet av byen : lesninger i senmoderne byliv

Boken presenterer for første gang på norsk de viktigste tendensene innenfor internasjonal byutvikling – og i forskningen og teoriutviklingen omkring denne. Antologiens bidragsytere er fremstående byforskere som kombinerer teori og empiri på spennende måter.

Byene får stadig større økonomisk, politisk og sosial betydning, en utvikling som er tydelig også her til lands. I denne innføringsboken i moderne byteori blir de viktigste tendensene innenfor internasjonal byutvikling – og i forskningen og teoriutviklingen omkring denne – for første gang presentert på norsk. Sentralt i antologien står presentasjonen av teorier, analyseverktøy og perspektiver til forståelsen av det urbane.

Overordnete temaer er byens historiske utvikling, urbant hverdagsliv og senmoderne byutvikling. I analysene inngår diskusjon av delemner som kulturell og økonomisk globalisering, senmoderne byplanlegging, servicesamfunnets framvekst, urbane livsformer, estetisering av hverdagsliv og bymiljø, sosial segregering, etnisitet og gettofisering. Rent teoretisk er det særlig rombegrepets, bykulturens og representasjonens betydning for byanalysen som blir behandlet.

Antologien består av oversatte tekster av fremstående internasjonale byforskere. Bidragsyterne kombinerer teori og empiri på innsiktsfulle og spennende måter. Slik dokumenteres også rådende byutviklingstendenser og utfordringene disse i dag stiller oss overfor, som politikere, planleggere, teoretikere og bymennesker.

*Richard Sennett *Henri Lefebvre *David Harvey *Sharon Zukin *Helen Ligget * Nigel Thrift * Paul Glennie * Doreen Massey * Kevin Robbins * Mike Davis *Michael Keith

Aspen, J., Pløger, J. (eds). (1997). På sporet av byen : lesninger i senmoderne byliv. Oslo: Spartacus

Aspen, J. (Ed.)., Pløger, J.(1997). På sporet av byen : lesninger i senmoderne byliv. Oslo: Spartacus