AHO Logo

Book

By og byliv i endring : studier av byrom og handlingsrom i Oslo

Gentrifisering, forstått som fysisk og sosiokulturell oppgradering av tidligere arbeiderstrøk og industriområder, er hovedfokus for ny bok fra byutviklingsprogrammet. Studieobjektet er først og fremst de indre østlige byområdene i Oslo. Hvilke drivkrefter ligger bak gentrifiseringen? Hvordan påvirker ytre endringer kulturen, den sosiale praksisen og beboernes bruk av boligen og byrommet? Hvor dyptgripende er de sosiokulturelle endringene?

Oslo er Norges eneste storby. Byen er ikke lenger en industriby, men utvikler stadig nye næringer, får nye befolkningsgrupper og endrede funksjoner. Det nye Oslo formes av sammensatte krefter – økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle. Forfatterne av “By og byliv i endring” ser på hvordan ulike endringskrefter bidrar til å omforme byen og bylivet. Endringene ses i lys av internasjonale teorier og eksempler.

– Det har ikke manglet kvantitative undersøkelser i norsk byforskning. Det som i lang tid har vært en mangel, er først og fremst en kvalitativ analyse av hvordan sosiale og kulturelle forhold, og fysiske og arkitektoniske forhold, både påvirkes av og innvirker på mer allmenn byutvikling, mener bokens redaktør Jonny Aspen.

De aktuelle byområdene regnes som “innvandrerområder”. De flerkulturelle dimensjonene ved bylivet er derfor et annet viktig tema i boken. Fører gentrifiseringen og påfølgende økning i boligprisene til at ikke-vestlige innvandrere presses ut av sentrale områder? Veksten i innvandrerbefolkningen er for øvrig i seg selv en viktig endringskraft i Oslo.

Selv om boken oppsummerer forskningsresultater fra Oslo, har de teoretiske perspektivene overføringsverdi til andre byer. Bokens betydning ligger kanskje først og fremst i dens bidrag til å utvikle norsk/nordisk byteori. Rådende teori på feltet er i stor grad utviklet på bakgrunn av empiri fra angloamerikanske og mellomeuropeiske byer. Dette er byen med en annen urbaniseringshistorie og helt andre størrelsesordener enn byer i Norge og Norden.

Boka springer ut av Norges forskningsråds program ”Byutvikling – drivkrefter og planleggingsutfordringer” som finansierte det AHO-baserte prosjekt: “Immigentri – Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon – Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse”.

Aspen, J. (Ed.)., (2005). By og byliv i endring : studier av byrom og handlingsrom i Oslo. oslo: Spartacus