AHO Logo

Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling

AHO
AHO
AHO
AHO
Type of project
PhD
Funding
Arendal kommune og Norges Forskningsråd (Offentlig sektor-ph.d.)
Website
http://lisbethiversen.no/
Email
Lisbeth.Iversen@aho.no
Duration
01.09.2017 -> 31.08.2021

This project has been completed

About the project

En analyse av metoder og verktøy for sivilsamfunnsmobilisering, innbyggerinvolvering og medvirkning i kommunale planprosesser, by- og stedsutviklingsprosjekt

For å forsterke utviklingen av et bærekraftig Arendalssamfunn og Arendalsområdets bostedsattraktivitet, arbeidsplassattraktivitet og besøksattraktivitet har kommunen bl.a. jobbet aktivt med å fremme økt deltagelse og engasjement fra kommunens sivilsamfunn gjennom konkrete samhandlings- og mobiliseringsprosjekter. Arendal kommune ønsker å koble kunnskap, erfaringer og metoder fra dette arbeidet til konkrete medvirknings-prosesser tilknyttet planlegging etter plan- og bygningsloven.  Dette er forankret i en ambisjon om å oppnå bedre deltagelse og innflytelse fra sivilsamfunnet i tråd med bystyrets og regjeringens ønsker. Arendal bystyre vedtok samskaping som premiss for samfunnsutviklingen allerede i 2011 gjennom Kommuneplan 2011-202. På denne bakgrunnen, og i lys av levekårsutfordringer i kommunen, ble det i 2011 tatt initiativ til å innlede et langsiktig og gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. I 2012 sluttet Arendal bystyre seg til forslaget om hovedprosjektet «Med hjerte for Arendal» (MHFA). Gjennom nettverk har prosjektet arbeidet for å mobilisere og frigjøre sivilsamfunnets ressurser til det beste for lokalsamfunnet. Erfaringer fra samarbeid og mobilisering i dette nettverket, ønskes i økende grad å trekkes inn i by- og stedsutviklingsprosesser i kommunen. Gjennom å studere fire pågående plan- og utviklingsprosjekter, er formålet med dette forskningsprosjektet er å styrke pågående involveringsprosesser i Arendal, øke forståelsen for prosess- og planpotensialet i den eksisterende situasjonen, oppnå bedre forankring og innholdsmessig kvalitet, samt bidra til å gjennomføre planprosesser på en raskere måte gjennom økt innbyggerinvolvering og sivilsamfunnsmobilisering. Prosjektene som er valgt ut er Levende Lokaler Arendal, utvikling av bydelssenteret Krøgenes, forvaltning av Raet nasjonalpark, samt prosesser knyttet til sivilsamfunnsstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel. Avhandlingen vil undersøke hvilke faktorer som bidrar til samskaping og god byutviklingskultur, minimerer konflikter, øker engasjement, og sikrer bedre levekår, bostedsattraktivitet, verdiskaping og bylivskvalitet